جديدترين ها

ادبیات - قرابت معنایی حرف آخر

ادبیات - قرابت معنایی حرف آخر

قرابت معناییDVD1جلسه1: خداجلسه 2 : عشق(1)DVD2جلسه3: عشق(2)جلسه 4: اخلاق(1)DVD3:جلسه 5: اخلاق(2)جلسه 6: واقعیت ها..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

ادبیات فارسی حرف آخر (املاء ،لغت و واژگان)

ادبیات فارسی حرف آخر (املاء ،لغت و واژگان)

..

80,000 تومان قیمت بدون مالیات: 80,000 تومان

آرایه های ادبی

آرایه های ادبی

آرایه های ادبیDVD1:جلسه اول(قسمت اول)الگوی حات حاتحس آمیزی،اسلوب معاملهتناقض ،تضاد ،حسن تعلیلاغراق ،تلمیح،تضمینDVD2:جلسه اول(قسمت دوم)الگوی حات حاتحس ..

70,000 تومان قیمت بدون مالیات: 70,000 تومان

فیزیک سال سوم  الکتریسیته جاری ، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

فیزیک سال سوم الکتریسیته جاری ، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

الکتریسیته جاری ، مغناطیس و القای الکترومغناطیسیDVD1:الکتریسیته جاری 1DVD2:الکتریسیته جاری 2DVD3:الکتریسیته جاری 3DVD4:الکتریسیته جاری 4DVD5:الکت..

130,000 تومان قیمت بدون مالیات: 130,000 تومان